brengt wendbaarheid en betrouwbaarheid in bedrijfsprocessen

Privacybeleid

In dit privacy statement leest u hoe BRYGGERS BV. (“PROFLOWS”) omgaat met de verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor haar eigen verwerking van persoonsgegevens als voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van haar klanten. PROFLOWS, handelsnaam van Bryggers BV, is gevestigd te (2461 NE) Ter Aar aan de Rietlanden 18 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34249801

Dienstverlening proflows

PROFLOWS biedt oplossingen voor bedrijfsproces automatisering, datadiensten, analyse mogelijkheden, organisatie ontwikkeling en overige advies diensten. PROFLOWS maakt voor de ontwikkeling van Klanten gebruik van software applicaties om gegevens te verzamelen, te verwerken en te presenteren. Om dit mogelijk te maken verzamelt PROFLOWS zowel openbare data, klantdata als data te verkrijgen via derde partijen waarmee afspraken zijn gemaakt over het voldoen aan het privacybeleid en gebruiksvoorwaarden.

Verzamelen van openbare data

Voor openbare data geldt dat alle gegevens die PROFLOWS verzamelt door gebruikers van onder andere social media duidelijk openbaar gemaakt zijn via hun openbaar profiel. PROFLOWS is Verwerkingsverantwoordelijke voor de data die op bovenstaande wijze is verkregen uit openbare bronnen en respecteert de privacy van de personen die de informatie hebben gedeeld in of in de gedeelde informatie informatie wordt vermeld. 

Verzamelen van niet openbare data

Daarnaast verzamelt PROFLOWS ook gegevens van en namens de klant via zogenaamde derde kanalen. Dit kunnen leveranciers en/of partners van de klant zijn. Door de kanalen te koppelen gaat u akkoord met het privacybeleid en aanvullend beleid van de respectievelijke platformen.  De data wordt exclusief door de klant gebruikt om digitale communicatie en verwerking van gegevens tussen die klant en haar belanghebbende mogelijk te maken. Deze data kan persoonsgegevens van natuurlijke personen bevatten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een e-mailadres, bankrekeningnummer, geboortedatum etc. Deze gegevens worden ook vastgelegd in de oplossingen van PROFLOWS. Voor deze data is de klant als opdrachtgever de verwerkingsverantwoordelijke en is PROFLOWS de verwerker. PROFLOWS heeft ten behoeve van deze data Verwerkersovereenkomsten gesloten met haar klanten en verwerkt de data volledig volgens de richtlijnen van de Verwerkersverantwoordelijke en gebruikt deze data niet voor andere doeleinden.

Doeleinden verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt om op een goede en effectieve wijze waarop wij producten en diensten te leveren aan onze klanten. Dit houdt in dat wij persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 1. Het verkrijgen van data via openbare, klant en derden bronnen;
 2. het bieden van diensten en producten aan onze klanten;
 3. het uitvoeren van trend- en statistische analyse;
 4. om onze websites, tools en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
 5. om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Verwerken persoonsgegevens

Voor het verwerken van persoonsgegevens kan PROFLOWS gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als (sub)verwerker en de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van PROFLOWS verwerken. Met deze (sub)verwerkers sluit PROFLOWS een verwerkersovereenkomst.

Europese dataopslag

PROFLOWS slaat haar (klanten) data op binnen de Europese Economische Ruimte.

Website

PROFLOWS ontvangt persoonsgegevens die worden ingevuld op de contactpagina van de website (www.proflows.eu) om verzoeken via deze pagina correct te kunnen behandelen. Daar wordt o.a. naam, e-mailadres en telefoonnummer gevraagd. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor het doel waarvoor het verkregen is en daarna wordt de informatie vernietigd. Deze informatie kan gedeeld worden met partners, waar PROFLOWS een Samenwerkingsovereenkomst en Verwerkersovereenkomst mee heeft.

Klanteninformatie

PROFLOWS verwerkt bepaalde persoonsgegevens van klanten om de dienstverlening aan hen goed te kunnen uitvoeren. Het gaat hierbij om naam en contactgegevens van de klant of de contactpersoon die namens de klant handelt, zoals: adresgegevens (voor onder andere trainingsbezoeken, klantrelatie onderhoud en tevredenheidsonderzoeken), emailadres (optioneel bij registratie van de website), telefoonnumer, IP adressen en bankgegevens voor betalingen.

Recruitement

Middels het reageren op een vacature op de website of het toesturen van de persoonsgegevens als open sollicitatie, via email- of de website, geeft de kandidaat toestemming aan PROFLOWS om de ontvangen persoonsgegevens te bewaren tot in ieder geval 4 weken na het sluiten van de openstaande vacature. Sollicitanten kunnen toestemming geven om hun gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld omdat er op een later tijdstip mogelijk een passende functie komt. Een termijn van maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure is hiervoor gebruikelijk. 

Beveiliging

PROFLOWS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking tegen te gaan. PROFLOWS doet dat onder andere door:

 1. het opstellen, onderhouden, controleren en naleven van procedures;
 2. fysieke toegangsbeveiliging;
 3. digitale toegangsbeveiliging;
 4. communicatie Beveiliging (onder andere encryptie);
 5. het scheiden van omgevingen en data;
 6. monitoring, waaronder onder andere (toegang, beschikbaarheid en wijzigingen);
 7. interne en externe audits.

De applicaties van PROFLOWS werken conform de ISO 27001 normering en de informatiebeveiliging wordt jaarlijks gecontroleerd door middel van een audit door een onafhankelijke deskundige externe partij.

Verzet, inzage, correctie en verwijdering persoonsgegevens

PROFLOWS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. Bovendien verwijdert PROFLOWS de gegevens die door de gebruiker van een social media platform zelf worden verwijderd. Ten alle tijde kunnen personen inzage verkrijgen in de geregistreerde  gegevens bij PROFLOWS. Tevens zal op eerste verzoek persoonsgegevens worden verwijdert.

Wijzigingen privacybeleid

PROFLOWS kan dit privacystatement aanpassen. Wij raden u aan dit privacystatement regelmatig te bekijken.

Contact

Vragen over dit privacystatement kunnen per email – o.v.v. “Privacystatement” – worden gericht aan:

PROFLOWS
t.a.v. Philippe Brouwers
Rietlanden 18, 2461 NE Ter Aar                                      E: philippe@proflows.eu

Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 01-10-2020